توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ما چه کسی هستیم؟

CICE، تنها مرکز آموزش رسمی بیش از 20 شرکت چند ملیتی در اسپانیا، در حال حاضر یک جامعه از بیش از 60،000 دانش آموز از بیش از 30 کشور مختلف است که تمامی موافقت نامه های شرکت های پیشرو در سراسر جهان را در اختیار ما قرار می دهد. و با فهرستی از متخصصان آموزش تایید شده از معتبر ترین شرکت های تولید اسپانیا.

همه این نتیجه کار مداوم بیش از 30 سال تجربه حرفه ای به عنوان یک مدرسه حرفه ای آموزش تخصصی در طراحی و فن آوری های جدید است.

ماموریت

مأموریت CICE ارائه برنامه های آموزشی با حمایت از استفاده از فن آوری های جدید، با استفاده از بهترین منابع فنی و انسانی، دستیابی به توافقات همکاری با شرکت های اصلی صنایع جدید فناوری و تضمین دانش جدید در مورد حرفه ای بودن بالا و کیفیت آموزش .

نظر

برای رهبری در بخش آموزش در فن آوری های جدید، آموزش بهترین کارشناسان را در زمینه های مختلف مانند طراحی و تولید تصویری، تصویر دیجیتال، توسعه نرم افزار و یا ارتباطات.

ارزش

  • جهت گیری مشتری
  • تعالی در مدیریت
  • کار تیمی
  • نوآوری و خلاقیت

تعریف و اهداف فوق از یک سو در فعالیت ها و رفتارهای همه افرادی که سازمان CICE را تشکیل می دهند، و از سوی دیگر، در تولید و انتقال دانش مفید برای جامعه (شرکت های آن و موسسات آن) از طریق روابط حرفه ای با هدف ایجاد CICE، یک مدل مرجع در حوزه دانش است که خود را دارد.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • اسپانیایی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

دوره های اجرایی

CICE La Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías

لا analítica predictiva ES لا ciencia د predecir comportamiento ال، Y ESTA presente EN todos لس aspectos د nuestra ویدا.تلفن EN شجاعت ال poder د لس datos Y afecta CADA قط ... [+]

لا analítica predictiva ES لا ciencia د predecir comportamiento ال، Y ESTA presente EN todos لس aspectos د nuestra ویدا. تلفن EN شجاعت ال poder د لس datos Y afecta CADA قطر لا ط د د millones decisiones. Bancos، empresas، políticos Y organizaciones لا utilizan بند convencernos د فونز necesitamos SUS ها Productos ای SERVICIOS. اطلاعات کسب و کار (Inteligencia د Negocio) ES سازمان ملل متحد enfoque بند لا gestión empresarial فونز permite انجمن ملل متحد organización definir فونز INFORMACION ES زمانی Y relevante بند لا ط د decisiones corporativas. استه concepto ayuda لاس organizaciones tomar mejores decisiones Y ganar ventaja competitiva EN ال Mercado در. بزرگ داده (Grandes Volúmenes د Datos) como concepto ES ال conjunto د tecnologías Y herramientas بند recolectar، almacenar، procesar Y visualizar enormes cantidades د datos باهم سازمان ملل متحد coste Y EN سازمان ملل متحد tiempo razonable Y asumibles پور انجمن ملل متحد organización.اطلاعات کسب و کار SE CENTRA EN ayudar لا لا organización ط د د decisiones انجمن ملل متحد manera rápida Y AGIL، ال بزرگ داده SE CENTRA EN ال proceso Y visualización د گران cantidad د datos. Y ES فونز، sencillamente، SI انجمن ملل متحد Empresa مخابرات بدون ES capaz د manejar cantidades enormes د datos باهم eficacia Y aprovechando ESA INFORMACION بند mejorar، ESTO SE traducirá EN pérdida د productividad، د oportunidades Y د beneficios. Existen muchas tecnologías destinadas procesar Y analizar grandes cantidades د INFORMACION. آپاچی Hadoop هکتار permitido "popularizar DATA BIG" siendo عبارت escribir programas باهم facilidad Y... [-]

اسپانیا مادرید
درخواست اطلاعات
اسپانیایی
تمام وقت
پردیس دانشگاهی
اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی