Blanquerna - Universitat Ramon Llull

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مأموریت

Blanquerna ، به عنوان جامعه دانشگاهی چندگانه ، از اصول انسانی مسیحی الهام گرفته شده است . این ماموریت برای ارائه یک آموزش جامع به منظور اجازه دادن به افراد برای تبدیل شدن به متخصصان صالح ، با عقل گسترده ای از اخلاق و سازش با تحول اجتماعی است. بنابراین، قادر بودن به ایجاد دانش متمرکز بر عدالت و منافع مشترک است .

چشم انداز

برای شناخت در هر دو سطح ملی و بین المللی ، و همچنین برای سبک خاص و نوآورانه خود به خود. علاوه بر این، برای شکل گیری عالی متخصصان با نرخ اشتغال بالا و همچنین تعهد اجتماعی قوی. در نهایت، برای تاثیر تحقیقات خود را بر جامعه است.

ارزش های

مکان ها

برنامه ها

کارشناسی ارشد