University of Oldenburg

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مرکز میان رشته ای تحقیق در مورد زنان و جنسیت

آن را خاص، دولت از هنر ماژول بنیادی به علاوه یک محیط آکادمیک ارائه دانش آموزان طیف گسترده ای از امکانات مربوط برای جهت گیری و شبکه کمک می کند.

مکان ها

اولدنبورگ

University of Oldenburg

Address
University of Oldenburg,
Ammerländer Heerstr. 114 - 118

D-26129 اولدنبورگ, زاکسن پایین, آلمان
تلفن
+49 441 7980