استاد هنر در طراحی تعامل

عمومی

درباره این دانشگاه

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) is one of the nine professional universities recognised by the Swiss Confederation.

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) is one of the nine professional universities recognised by the Swiss Confederation. اطلاعات محدود