استاد هنر در رهبری وزارت

عمومی

درباره این دانشگاه

The Department of Christian Ministries prepares students for graduate study and to serve in the U.S. and abroad as pastors, missionaries, teachers, and nonprofit leaders.

The Department of Christian Ministries prepares students for graduate study and to serve in the U.S. and abroad as pastors, missionaries, teachers, and nonprofit leaders. اطلاعات محدود