استاد در روابط بین الملل

روابط بین الملل - بخشی جدایی ناپذیر از علمی که یاد می گیرد جنبه های مختلف از تاریخ دیپلماسی، حقوق بین الملل، اقتصاد جهانی و استراتژی نظامی است. محیط زیست را تحت تاثیر قرار به پویایی relations- بین المللی هر دو محیط اجتماعی و غیر اجتماعی است. محیط غیر اجتماعی به معنای هر چیزی که قبل از خلقت جامعه بشری وجود داشته است.

روابط بین الملل - شاخه ای از علوم سیاسی، که در آن کشورهای مورد یکدیگر و روابط خود را با سازمان های بین دولتی بین المللی (BHT) یاد بگیرند، شرکت های چند ملیتی (TMK) و دیگر بازیگران مدنی است.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 16 برنامه دیگر ارائه شده توسط Nakhchivan State University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا